Ordensregler i Malmgården

Vedtektene i sameiet stipulerer at regler skal overholdes og det forventes at styret iverksetter tiltak som nødvendig for å ivareta dette. Årsmøte avholdt 7. mars 2018 vedtok at styret etablerer tydelige ordensregler for â holde ro og orden i sameiet, og for å sikre et godt miljø ved at alle tar hensyn til hverandre. Styret kan vurdere brudd på ordensreglene som mislighold og gi sanksjoner, og hvor vedvarende eller gjentatt brudd på ordensreglene, etterfulgt av skriftlige varsler, vil anses som vesentlig mislighold. Vesentlig mislighold vil kunne medføre utkastelse eller tvangssalg.

  • Ordensregler skal blant annet omfatte begrensninger på aktiviteter og støynivå.
  • Beboerne skai begrense aktiviteter som kan virke forstyrrende på naboene.
  • Det skal være ro alle dager mellom klokken 23:00-07:00. I dette tidsrommet skal det ikke spilles høy musikk eller utføres annen aktivitet som forstyrrer nattesøvnen, eller på annet vis virker sjenerende på omgivelsene. Styret kan godkjenne spesielle anledninger som medfører ekstra støy. vanligvis med varsel til alle beboerne flere dager i forveien.
  • Innflytting, modernisering eller reparasjoner som medfører banking, boring, sliping, saging etc varsies styret, og tillates i tidsrommene, hverdager kl. 07:00-21:00 og lørdager kl: 10:00-18:00
  • Styret i sameiet kan fjerne en beboer som det er spesielt store problemer med. En sameier som i vesentlig grad misligholder pliktene sine, kan bli pålagt å selge leiligheten sin. I tillegg til tvangssalg kan også utkastelse bli brukt overfor beboere som er til spesielt stor plage for de andre i sameiet eller borettslaget.
  • Episoder med høylytt bråk fra festing (eller sjenerende høy musikk i seg selv) i tidsrom hvor det skal være ro anses som et vesentlig mislighold dersom styret innenfor to måneder finner det nødvendig å gi vedkommende mer enn to skriftlige advarsler. Styret plikter å vurdere å gi en skriftlig advarsel til relevant eier av seksjonen dersom styret vedrørende samme episode/dag mottar skriftlig klage fra minst to eierseksjoner. En skriftlig advarsel fra styret skal henvise til ordensreglene og mulige konsekvenser ved brudd på disse.

Skjema for å melde inn klage til styret: